Κατηγορίες Προϊόντων

Υπηρεσίες Σε Ηλεκτρονικά Ισχύος

Η Τεχνική Υποστήριξη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της Professional Services.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τεχνική υποστήριξη. Η εταιρία διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με μεγάλη εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πολυετή πείρα σε ηλεκτρονικά ισχύος. Επιπλέον με το ευρύ δίκτυο συνεργατών που διαθέτει πανελλαδικά μπορεί να καλύψει με απόλυτη συνέπεια οποιοδήποτε θέμα προκύψει και κατά συνέπεια να προσφέρει στους πελάτες της την αδιάλειπτη λειτουργία των εξοπλισμό που διαθέτουν.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  • Επίσκεψη του τεχνικού μας στο σημείο εγκατάστασης.
  • Σύνδεση των UPS και Γεννητριών με το φορτίο που θα υποστηρίζουν.
  • Προληπτική συντήρηση για UPS και Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη.
  • Επισκευή συστημάτων UPS.
  • Μελέτη και υλοποίηση ηλεκτρολογικής υποδομής για την σύνδεση UPS και Γεννητριών ( Καλωδίωση, Κατασκευή Πινάκων κ.λπ.) 
  • Επίβλεψη υφιστάμενης ηλεκτρολογικής.
  • Αντικατάσταση και προμήθεια μπαταριών στα εργαστήρια της εταιρείας μας ή στο χώρο του πελάτη.

Η Professional Services παρέχει την δυνατότητα  σύναψης Συμβολαίου Συντήρησης στους πελάτες της με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του εξοπλισμού τους, τόσο εντός όσο και εκτός εγγύησης. Τα παρεχόμενα συμβόλαια διακρίνονται για το εύρος των δυνατοτήτων τους απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

 

     

PROFESSIONAL SERVICES INTEGRATED NETWORKING AND POWER SOLUTIONS © 2024